GDPR

Den här informationen syftar till att förklara hur Björken & Eken NP-utredningar hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Björken & Eken NP-utredningar via kontaktformuläret.

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. GDPR kompletterar de regler som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den rättsliga grund som Björken & Eken NP-utredningar har för att behandla personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Björken & Eken NP-utredningar står precis som alla vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och om IVO genomför tillsyn av en verksamhet, fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Att föra journal är viktigt för att ska kunna ge en god och säker vård och är också en förutsättning för systematiskt och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för den som journalen handlar om.

Journaluppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att föra in uppgifter om personens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att verksamheten anger vilken information som har lämnats till patienten, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Lagringstid

Björken & Eken NP-utredningar kan radera personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, eller efter beslut från IVO att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter och uppgiftsskyldighet enligt lag

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. Det kan exempelvis vara om du får vård genom ett försäkringsbolag som du har gett en fullmakt för att ta del av journalanteckningar.

I särskilda fall kan Björken & Eken ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

  • Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
  • Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) rörande Björken & Ekens behandling av dina personuppgifter.