Utredningar

Björken & Eken NP-utredningar erbjuder vuxenutredningar till privatpersoner och verksamheter som exempelvis behandlingshem och regioner. Mest efterfrågade är neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD, ADD eller autism (tidigare Aspergers syndrom). En NP-utredning genomförs tillsammans med specialistläkare i psykiatri. Vid behov kan samarbete med arbetsterapeut förekomma.

Verksamheten genomför även utredningar med frågeställningar kring psykisk ohälsa, personlighet, begåvning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Neuropsykiatrisk utredning

En ADHD-utredning kan göras när personen har livslånga och funktionsnedsättande svårigheter med koncentration och/eller rastlöshet och impulsivitet. ADD innebär svårigheter med koncentration på samma sätt som vid ADHD, men utan rastlöshet och impulsivitet.

Vid utredning av autism har personen svårigheter med att skapa och förstå relationer till andra, svårt med social ömsesidighet samt att förstå och använda icke-verbal kommunikation som exempelvis kroppsspråk. Dessutom finns symptom som handlar om behov av rutiner och förutsägbarhet, särskilda intressen, annorlunda upplevelse av sinnesintryck eller upprepningar i tal eller rörelser.

Några tips på sidor som har mer information om olika typer av neuropsykiatriska diagnoser:

attention.se
levamedadhd.se
autism.se

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Utredningen görs av psykolog och specialistläkare i psykiatri. Du träffar psykologen vid flera tillfällen medan läkarbedömningen vanligtvis görs vid ett tillfälle. Frågorna är särskilt inriktade på den frågeställning som du kommer med som exempelvis ADHD, men det är också viktigt att få en helhetsbild av ditt mående för att klargöra om det finns någon typ av psykisk ohälsa som exempelvis depression, ångest eller utmattningssyndrom.

En neuropsykiatrisk utredning innehåller även en bedömning kring personens kognitiva funktionsnivå. Det innebär att du får genomföra olika typer av tester som exempelvis undersöker problemlösning, språklig förståelse, minne och koncentration. Testerna bedömer personens intellektuella kapacitet. Psykologen genomför även anhörigintervju, i första hand med någon som känner dig väl sedan uppväxten. Du och anhöriga får dessutom fylla i skattningsskalor om hur du fungerar.

Efter utredning

När den neuropsykiatriska utredningen är klar träffar du psykologen för att få besked och information kring eventuell diagnos samt rekommendationer kring vart du kan vända dig om du behöver uppföljande stöd och behandling. Björken & Eken kan remittera dig till regionens verksamheter eller privata alternativ, beroende på vad som passar dig. Utredningen sammanfattas i ett utlåtande, som du får med dig.

Vanliga behandlingsinsatser vid ADHD och ADD kan vara arbetsterapeutisk kontakt, psykoedukation om diagnosen eller läkemedelsbehandling. Vid autism-diagnos kan Björken & Eken även skicka remiss till habiliteringen om det finns behov. Habiliteringen är den verksamhet som är specialiserad på denna funktionsnedsättning.

Björken & Eken kan även genomföra psykoedukativa insatser som exempelvis föreläsningar kring NP-diagnoser. Ett omtyckt tema är “ADHD och relationer” med information och gemensam diskussion till personen och anhöriga kring hur vardagen kan påverkas.

Hur vet jag om jag behöver göra en utredning?

Om du är osäker på om en neuropsykiatrisk utredning är rätt för dig, kan du boka ett första bedömningssamtal. Om du sedan väljer att gå vidare med en fullständig utredning ingår detta första bedömningssamtal i den neuropsykiatriska utredningens totala kostnad.

Kontakta Björken & Eken NP-utredningar för information om kostnad för bedömningssamtal och utredning.